EQUAL PAY YW24

Ett avancerat och omfattande system för Lönekartläggning

Equal Pay

Upplever du att lönekartläggning är krångligt? Equal Pay YW24 är ett heltäckande system som hjälper det medelstora och stora företaget med professionell lönekartläggning.

Verktyget vägleder dig genom de olika stegen och gör det enkelt att följa vad som ska utföras. Systemet är främst till för er som vill arbeta professionellt och strategiskt med jämställda löner, där fokus ligger på kvalitativt genomförande och långsiktig hantering av lönesättning inom verksamheten. Systemet i sig sparar tid gentemot manuell hantering av lönekartläggningen, och det är möjligt att göra en snabb och korrekt lönekartläggning, men används med fördel till att få en tydlig bild över löneläget, som sedan ligger till grund för en strukturell handlingsplan.

Genom att arbeta kvalitativt går det att skapa en jämställd lönestruktur som även är kostnadseffektiv.

Lönekartläggningen presenteras via diagram och tabeller, där alla tabeller kan fås ut i Excelform.

Systemet har hög säkerhet och uppfyller PUL och GDPR kraven. Kunden kan själv välja om informationen ska lagras och bearbetas över tid i systemet eller raderas efter användande.

Analyserna och översikt

Systemet ger dig de nödvändiga analyserna och informationen

Analysera

Översikt: visar grundläggande information om er verksamhet, såsom antalet lika arbeten, antalet män och kvinnor.

Analys 1: Analys av löneskillnader inom gruppen lika arbete (det vill säga mellan kvinnor och män som utför lika arbete).

Analys 2: Analys av löneskillnader mellan grupper med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.

Analys 3: Analys av löneskillnader mellan kvinnodominerade arbeten och arbeten med lägre krav som ändå har högre lönenivå.

Analys 4: (ej krav för svensk lönekartläggning, men krav i t.ex. UK). Analys av löneskillnader mellan män och kvinnor i grupper av likvärdiga arbeten.

Autoanalys

Systemet gör en första utvärdering åt dig

Autoanalys

Systemet hjälper med en första analys och förklarar löneskillnader om möjligt. Arbeten som behöver manuell översyn markeras och andra underlättande åtgärder ges av systemet såsom:

  • Tar fram vilka arbeten som är Kvinnodominerade.
  • Analys 3 den Korsvisa analysen systemet tar fram de lika arbeten kombinationer som behöver analyseras

Systemet gör större delen av lönekartläggningen där enbart avvikelser som ej går att förklara måste hanteras av er.

Åtgärder för utjämning av lönenivåer

Åtgärdsplan och distribution av åtgärder

Åtgärder

De åtgärder som beslutats för att hantera oskäliga löneskillnader kan läggas in i systemet och sedan tas ut i listor för distribution för hantering av berörd chef.
Åtgärderna kan också distribueras via vår Lönerevisionsmodul, och visas för de lönesättande cheferna och hanteras i nästkommande lönerevision.

Exkludering av vissa löner

Exkludering av historiska löner och felaktiga löner

Exkludering

Systemet stödjer exkludering av vissa medarbetares löner via en enkel tabell.

Lönegrundande faktorer

Systemet kan nyttja valda faktorer för förklaring av löneskillnader

Lönegrundande Faktorer

Det går att ange ett antal lönegrundande faktorer i systemet och sätta hur stor inverkan dessa kan anses ha, där dessa faktorer beaktas i autoanalysen och hjälper till med förklaringen av eventuella löneskillnader.

Exempel på lönegrundande faktorer är:

  • Erfarenhet/ålder
  • Prestation
  • Marknadslön
  • Utbildningsnivå
  • Chefsskap

Inställningsmöjligheter

Systemet erbjuder inställningsmöjligheter som underlättar hanteringen av kartläggningen

Omfattande Inställningsmöjligheter

Systemet har inställningar där vi som leverantör eller ni som kund själva kan ställa in ett antal konfigurationer som underlättar lönekartläggningen.
Det går att definiera vad som utgör ett lika arbete och ett likvärdigt arbete utifrån ett antal kriterier. Vidare går det att lägga in lönegrundande faktorer och dess inverkan. Det finns möjlighet att ange en viss tolerans i avvikelsen för vardera analys.

Leveransmetod/installation

Systemet kan installeras på olika sätt

Leveransmetod Installation

Vi levererar systemet primärt vis SaaS, men kan också erbjuda en lokal installation i er servermiljö (On-prem solution). Vår lösningen distribueras via Microsoft Azure Sweden för SaaS. On-prem kräver en MS IIS och MS-SQL.