Lönerevision YW24

Troligen marknadens bästa lönerevisionssystem

008-teamwork small.png

Lönerevision YW24 är ett komplett system för att hantera lönerevisionsprocessen inom er verksamhet. Systemet är anpassat för främst stora verksamheter.Systemet hanterar flera parallella processer, där en chef kan agera i mer än en process samtidigt. Exempelvis vid revision i flera länder eller för olika grupperingar inom en verksamhet där det finns behov av att särskilja processerna, t.ex. p.g.a. olika tidslinjer eller behov av olika attesteringsflöden.

Processer

Konfigurerbara processer

Salary Planning Yw24 Lönerevision Exempel

Lönerevision YW24 baseras på processer, där en process kan konfigureras i de steg som önskas. Det går bl.a. att ställa in namn, ordning på stegen och vilka roller som agerar i vardera steg.

Fackförhandling

Svenskbyggt system för internationell marknad

014-connection small.png

Lönerevision YW24 är framtaget för stora och medelstora företag där dessa verkar globalt. Systemet stödjer fackförhandling enligt svensk och norsk modell, där fackrepresentant kan få tillgång till systemet om det underlättar processen. Det finns separata fält där förslag och slutgiltig förändring av lön vid förhandling kan läggas in i systemet. Vidare finns det möjlighet till anteckningar och kommentarer från förhandling i systemet, per medarbetare.

Stegvy och Översiktsvy

Översikt och kontroll

Yw24 Test Dashboard Overview

Användaren har tillgång till de steg där denne agerar, när det finns information att behandla i steget.Utöver det finns det en Översiktsvy där användaren kan följa alla medarbetare under hela lönerevisionsprocessen och därmed också se löneförändringar i realtid.HR kan även använda Översiktsvyn för att kontrollera vilka chefer som genomfört de olika stegen i processerna.

Uppladdning av data

Förändring av data under pågående process

015-investment-1 small.png

Systemet är designat för möjligheten att ladda in förändring av data under pågående process. Förändringar inom organisationen såsom chefsbyte eller omorganisation hanteras av systemet. Även löneförändringar på grundlön utanför revision går att uppdatera enkelt i systemet.Det går att styra vilka fält som ska vara möjliga att uppdatera, och i grundlönefältet går det även att datumstyra när uppdatering är möjlig.Långa lönerevisionsprocesser hanteras således väl av systemet.

Grafer och rapporter

Ett flertal grafer och rapporter finns tillgängligt

Yw24 Test Bil 6 Utan Svart

Lönekartläggning YW24 har grafer som visar medarbetare och dess löner jämfört med lönemarknader, Compa-ratio jämfört med prestation, Compa-ratio jämfört med Job grade och en enklare jämförelse mellan men och kvinnors löner. Det finns ett antal fasta rapporter som exporterar data från revisionen, sedan går det att konfigurera kundspecifika rapporter och slutligen kan användaren specificera egna rapporter.Alla grafer och rapporter är behörighetsstyrda baserat på roll och organisation, vilket medför att användaren ser de medarbetare och den information de ska se.

Omfattande inställningsmöjligheter

Kunden kan själv styra det mesta i systemet via inställningar

016-investment-2 small.png

Systemet ger möjlighet till att ställa in:- vilka filter som användas i vilken vy- hur användargrupper defineras- vilka fälts som används, syns, är editerbara- fältnamn som syns för användaren- fältens ordning- benämningar på tabeller och andra texter- och mycket mer

Stödfunktionalitet för effektivare revision

Lönemarknader, Guidelines, Budget och Löneförslag

Yw24 Test Bil 5 Salary Planning.Overview

Systemet kan ställas in för att ge stöd till användaren i revisionsarbetet. Det går att lägga in en eller flera lönemarknader som kopplas till grupper av anställda för att beräkna Compa-ratio.Varningar och blockering av löneökningar kan läggas in i form av lönepåslagsgränser; både övre och under gränser. Användaren kan få varningar om lönepåslag ges som är för höga eller för låga, alternativt lönepåslaget kan blockeras om det är alldeles för högt eller lågt.Budget kan anges i form av procentpåslag, som sedan kan appliceras på grupperingar av medarbetare. Beräkningar av budgetutrymme och nyttjande av budgetutrymmet sker per automatik.

Påminnelser och meddelande

Datumstyrda påminnelser och action-baserade meddelande

019-mailbox small.png

Systemet kan ställas in för att generera meddelande till nästa genomförande, när användaren gjort klart sitt steg i processen. Det går att ställa in om och när påminnelser ska gå ut till de som inte genomfört ett steg i processen. En eller flera påminnelser kan gå ut för samma steg, vid olika tidpunkter baserat på stegets ”sista genomförandedatum”.

Lönebrev

Chefen kan ta ut lönebrev för medarbetarna

028-certificate small.png

Systemet tillhandahåller lönebrev som chefen kan ta ut och skicka eller lämna över till medarbetaren.

Inloggning

Flera olika inloggningsmetoder

020-folder small.png

Lönerevision YW24 stödjer Single sign-on (SSO) bla via Azure.Systemet kan även generera användarnamn och lösenord som skickas ut via email till alla användare.Rolltilldelning kan ske via filterregler, vilket medför att personer som uppfyller filtrens kriterier tilldelas en specifik roll. Exempelvis alla som har Jobbtitel = Löneadmin blir tilldelad Roll CB i systemet.